Vroonermeerplas van bovenaf

19 oktober '17

Aan de Oostzijde van de bebouwing in Vroonermeer-Noord wordt de Vroonermeerplas gegeraven. Deze plas met eilanden, die op  het grondgebied van de gemeente Langedijk ligt is natuurcompensatie voor de woonwijk en zorgt er mede voor dat Alkmaar en Sint Pancras niet aaneen groeien. De plas met eilanden sluit aan op “De Groene Loper” onderdeel van de provinciale ecologische hoofdstructuur.

Geschiedenis
Tot 1561 lag op dezelfde plek het Vrooner Meer. Deze droogmakerij werd ontwaterd door vele sloten en was tot de ruilverkaveling in de jaren 60 van de vorige eeuw een vaarpolder, net als de rest van Langedijk. Op de eilandjes ontstond een tuinbouwgebied en via de Veertsloot en de Wijde Veert werden de geteelde tuinbouwproducten per boot vervoerd naar de groenteveiling in Broek op Langedijk.

Vanaf de jaren 70 verdween de eilandstructuur, het waterpeil werd verlaagd en de polder doorsneden door wegen.

Natuur en recreatie
Nu veranderd het gebied weer in een natuur en recreatiegebied met een parklandschappelijk karakter met veel water. De natuur krijgt op veel plekken allerlei kansen. Zo worden er poelen aangelegd voor amfibieën ( onder andere de rugstreeppad en andere soorten), een ijsvogelwand en oeverzwaluwwand. De oevers zijn op bijna alle plekken natuurlijk met riet of andere waterplanten.

Spelen, ontspannen en genieten
Recreatieve voorzieningen zijn er in allerlei vormen, onder andere steigers, aanlegplaatsen en een boten inlaatplek, plekken voor natuurlijk spelen, zwemmen en schaatsen in de winter. Ook komen er wandelpaden langs de oevers.

De Vroonermeerplas sluit aan op de reeds gegraven plas aan de Oostzijde van de Vroonermeer-Zuid door middel van een brug in de Kruissloot. In de toekomst is het de bedoeling om het water aan te sluiten op de rest van het vaarwater van de gemeente Langedijk door het aanbrengen van een brug in De Helling aan de Noordzijde van de plas.

Het zuidelijk deel en de oostoever van de plas is al grotendeels klaar en nu wordt gegraven aan de rest van de plas. Een kijkje vanuit de lucht naar de huidige stand van zaken? Bekijk het filmpje.